Bořeň - stručná botanická charakteristika. 

 P. Jaroš. 

 stáhněte si celou zprávu z inventarizačního průzkumu

Historie botanického průzkumu:

Květena Bořeně, a především ta vzácná, byla v minulosti již mnohokráte popsána. První celkově ucelenější obraz rostlinstva Bořeně je podán v díle K. Domina (Domin, 1904) o Českém středohoří. Z první poloviny dvacátého století také pochází práce Grohmanna a Prinze (Grohmann et Prinz, 1938) věnovaná reliktním a stepním fenoménům nad Bílinou.

Vegetaci a květenu Bořeně zkoumal dosud nejpodrobněji M. Sekera (Sekera, 1970, 1971, 1975), který udává z Bořeně 481 druhů cévnatých rostlin. Sekera z lokality popisuje výskyt četných ohrožených a zvláště chráněných druhů (Adonis vernalis,Aurinia saxatilis, Anemone sylvestris, Aster alpinus, Anthericum liliago, Astragalus danicus, Biscutella laevigata, Cornus mas, Dianthus gratianopolitanus, Dictamnus albus, Epipactis purpurata, Iris aphylla, Aster linosyris, Muscari tenuiflora, Saxifraga rosacea, Pulsatilla pratensis subsp. bohemica, Verbascum phoeniceum). Tento autor se také podrobněji věnuje historii botanického výzkumu území. Zmiňuje četné autory věnující se květeně a vegetaci Českého středohoří včetně Bořeně od 19. století do sedmdesátých let století dvacátého.

V modernější době se skalní a stepní vegetací Bořeně zabývali Knížetová et al. (1986) a reliktní vegetací speciálně pak J. Sádlo (1996).

V rámci průzkumu vegetačního krytu vybraných lokalit okresu Teplice byla naposledy podrobněji věnována pozornost květeně Bořeně v roce 1998 (Bejček, Farkač, Linhart et Šťastný, 1998). Tito autoři na Bořeni v letech 1995 - 1996 zaznamenaly 480 druhů cévnatých rostlin. Tento průzkum již neprokázal výskyt některých zákonem chráněných a ohrožených druhů, jejichž výskyt dříve udával M. Sekera. Nebyly již nalezeny druhy: Adonis vernalis, Astragalus danicus, Iris aphylla, Verbascum phoeniceum.

 V současné době probíhá na Bořeni botanický inventarizační průzkum zaměřený floristicky i fytocenologicky, který by měl být ukončen v roce 2005 (Jaroš, 2005).    

 

Vegetace:

Potenciální vegetace

Podle mapy potenciální přirozené vegetace (Neuhäuslová et al., 2001) leží území v oblasti s potenciálním přirozeným výskytem černýšových dubohabřin (Melampyro nemorosi-Carpinetum), břekových doubrav (Sorbo torminalis-Quercetum) a komplexu sukcesních stádií na antropogenních stanovištích ovlivněných povrchovou těžbou uhlí. Tato mapa však vzhledem k velkému měřítku (1: 500000) nepříliš přesně charakterizuje potenciální vegetaci Bořeně a jeho okolí, tak jak by se vyvinula při hypotetické absenci jakéhokoliv vlivu a působení člověka. Alternativní informace o potenciální vegetaci Bořeně získáme z mapy rekonstruované přirozené vegetace, tj. vegetace, která by se za současného klimatu danou oblast pokrývala, kdyby člověk během historie do vývoje přírody nezasahoval.

 Podrobnější grafické znázornění rekonstruovaného vegetačního krytu celé oblasti nabízí geobotanická mapa (R. Mikyšky et al., 1969). Z této mapy vyplývá, že rekonstruovanou přirozenou vegetaci lokality tvoří tyto jednotky:

-          Šipákové doubravy a skalní lesostepi (Eu- Quercion pubescentis, Festucetalia vallesiacae)

-          Dubohabrové háje (Carpinion betuli)

-          Subxerofilní doubravy (Potentillo-Quercetum)

 

Rekonstruovaná vegetace Bořeně a okolí, převzato z geobotanické mapy ČSSR 1:200000 (Mikyška et al., 1969).

 

Recentní vegetace

Vlastní skalnatý suk porůstá mozaika vegetace skalních štěrbin a silikátových skal (hlavně as. Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis), nízkých xerofilních keříků (sv. Prunion spinosae), řídké skalní vegetace sv. Alysso-Festucion a vegetace vysokostébelných trávníků skalních terásek (as. Cynancho-Calamagrostietum arundinaceae, as. Calamagrostio arundinaceae-Vaccinietum). Některé prvky skalní vegetace si uchovaly do současnosti svůj pozdně glaciální reliktní charakter.

Strmé i pozvolnější svahy s akumulací balvanů nebo jiného suťového materiálu s půdami hlubšími, optimálně vlhkými a úživnými porůstají společenstva suťových lesů (as. Aceri-Carpinetum). Na výslunných, strmých a často skalnatých svazích s kyselými mělkými půdami rostou světlá lesní společenstva acidofilních teplomilných doubrav (as. Viscario-Quercetum). Svahy místně pokrývají i pohyblivá suťová pole častěji bez rostlinného krytu, nebo s řídkou vegetací pohyblivých silikátových sutí.

Věkově mozaikovitý souvislý les severně a severovýchodně od úpatí Bořeně má částečně charakter dubohabřin (sv. Carpinion, as. Melampyro nemorosi-Carpinetum), částečně se jedná o vzrostlé výsadby (např. jasanu ztepilého). Les je lemován vysokými křovinami.

Bylinná společenstva pastvin se zachovala pod j. a jv. úpatím Bořeně a pokračují dále směrem k obci Chouč (tzv. Bořeňská step). Jedná se převážně o suché acidofilní trávníky as. Pulsatillo pratensis-Avenochloetum pratensis, měně jsou zde zastoupena společenstva mezofilních luk (sv. Arrhenatherion elatioris), bylinných lemů (sv. Trifolion medii) a jiných společenstev. V travinných porostech se šíří křoviny a jiné pionýrské dřeviny.

Jistý podíl z vegetačního krytu Bořeně zaujímají i synantropní společenstva (společenstva sešlapávaných půd, ruderalizované a zaplevelené plochy).

 

Květena:

Bořeň se řadí oprávněně mezi nejvýznamnější a nejzajímavější botanické lokality v České republice Lokalita je významná mimořádnou rozmanitostí květeny, která je podmíněna rozmanitostí ekologicky různých, a často i extrémních, stanovišť. Flóra území čítá téměř 500 druhů vyšších rostlin. Pozoruhodná jsou např. společenstva skalkové stepi. Tato společenstva si díky extrémním ekologickým podmínkám (především nedostatek vláhy a živin) do současnosti zachovala charakter primárního bezlesí, což umožnilo nepřetržitou existenci společenstev s pozdně glaciálními prvky květeny. V těchto společenstvech roste celá řada vzácných druhů. Jsou to např.: astra alpská (Aster alpinus) - Bořeň je jednou z 5 recentních lokalit v ČR (s nejbohatší populací druhu), dále hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus), tařice skalní (Aurinia saxatilis), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), lomikámen trsnatý (Saxifraga rosacea subsp. sponhemica), lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites), jestřábník bledý (Hieracium schmidtii), trýzel škardolistý (Erysimum crepidifolium), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), mochna písečná (Potentilla arenaria), kosatec bezlodyžný (Iris aphylla), řebříček panonský (Achillea pannonica), řebříček štětinolistý (A. setacea), zvonek jemný (Campanula gentilis), ostřice drobná (Carex supina), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), mák časný (Papaver confine), jeřáb dunajský (Sorbus danubialis), žluťucha menší (Thalictrum minus).

Významná jsou také dosud zachovalá společenstva bývalých pastvin j. a jv. od Bořeně. Zde roste např.: kozinec dánský (Astragalus danicus), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), ostřice nízká (Carex humilis), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), mochna písečná (Potentilla arenaria), pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum), hlaváček jarní (Adonis vernalis) – vysazen v roce 2005, světlík tatarský (Euphrasia tatarica), smldník jelení (Peucedanum cervaria), hlaváč šedavý (Scabiosa canescens), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), vikev hrachovitá (Vicia pisiformis).

Neméně významná je květena lesních stanovišť. V lesních společenstvech  např. hojně roste lilie zlatohlávek (Lilium martagon), vzácně se vyskytuje dřín jarní (Cornus mas) a zcela ojediněle lze objevit kruštík modronachový (Epipactis purpurata). Výrazný jarní květnatý podrost suťových lesů a dubohabřin s. od Bořeně obohacuje vzácný orsej blatoucholistý (Ficaria calthifolia). Severně od Bořeně (ve světlých výsadbách jasanu ztepilého) také hojně roste okrotice bílá (Cephalanthera damasonium).

 

 

Zranitelnost území:

Celá oblast byla v minulosti postižena extrémní imisní zátěží, tato skutečnost negativně zasáhla do všech biocenóz Bořeně. Situace v tomto ohledu je v současnosti podstatně lepší, nicméně škody, které byly způsobeny (např. vymizení některých vzácných citlivých druhů), lze jen těžko napravit. Znečištění ovzduší se v současnosti projevuje méně zřetelně a má poněkud jiný charakter (jde hlavně o celkovou eutrofizaci ekosystémů a následnou změnu fytocenóz).

Negativně se projevuje i přímá lidská činnost. Jde především o nekázeň turistů a horolezců, kteří velmi často nerespektují ochranná opatření platících v národní přírodní rezervaci. Jedná se zejména o vstup mimo značenou turistickou stezku, znečišťování odpadky, rušení hlukem, čmárání po skalách, trhání a vyrývání rostlin.

Z botanického hlediska není žádoucí expanze křovin v původním bezlesí.

 

Management:

Ve stepních partiích je nutná redukce křovin. Tento management se v současnosti provádí pouze v rámci NPR a je nutné jej aplikovat i na zarůstající trávníky jihovýchodně od vlastního vrchu.

Zajistit extenzivní obhospodařování bývalých pastvin jihovýchodně od Bořeně.

Odstranění porostů geograficky nepůvodních druhů dřevin a jejich postupná náhrada vhodnějšími dřevinami. Jedná se především o smrčiny, výsadbu borovice černé (Pinus nigra) a akátiny v západní a jihozápadní části území.

V roce 2005 byl zahájen monitoring populace kriticky ohrožené hvězdnice alpské (Aster alpinus L.). V roce 2006 byl založen pokus k ověření možnosti posílení zdejší populace této velmi vzácné rostliny.

 

Literatura:

Bejček V., Farkač J., Linhart J et Šťastný K. (1998): Základní inventarizační zoologický průzkum a průzkum vegetačního krytu vybraných lokalit okresu Teplice v územním obvodu Moldava, kap. V5 - Bořeň. - MS, Archiv AOPK ČR, Praha, p. 75 - 96.

Bělohoubek J., Jaroš P. et Koutecký D. (2005): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Severočes. Přír., Litoměřice, 36-37: 81-91.

Demek J. et all. (1987): Zeměpisný lexikon ČSR - Hory a nížiny. - Academia, Praha, 584 pp.

Domin K. (1904): České středohoří - studie fytogeografická. - Královská česká společnost nauk, Praha, 248 pp.

Grohmann E. et Prinz K. (1938): Reliktstandorte der eiszeitlichen Steppenzeit oberhalb Bilin. - Natur und Heimat, Aussig, 9: 67-72.

Chytrý M., Kučera T. et Kočí M. (2001): Katalog biotopů České republiky. - AOPK ČR, Praha, 307 pp,.

Jaroš P. (2006): Botanický přírodovědný průzkum NPR Bořeň. – Ms., Archiv AOPK ČR, Ústí nad Labem.

Jaroš P. (2006): Pokus o posílení populace astry alpské (Aster alpinus L.) na Bořeni. – Zprávy a studie 26, Teplice, (v tisku).

Jaroš P. et Novák J. (2005): Současný stav populace Aster alpinus L. v NPR Bořeň a NPR Sedlo v Českém středohoří. - Severočes. Přír., Litoměřice, 36-37: 53-60.

Jaroš P., Bejček V., Tejrovský V., Holuša J., Moravec P., Volf O., Chobot K. (2006): Lokality soustavy Natura 2000 v okresech Most a Teplice. – Zprávy a studie 26, Teplice (v tisku).

Knížetová L. et al. (1986): Přehled chráněných území v ČSR. Studijní podklady a informace k péči o životní prostředí 3/1986, Praha.

Kolektiv autorů (1999): Ústecko - Chráněná území ČR I. - AOPK ČR, Praha, 350 pp.

Mikyška et al. (1969): Geobotanická mapa ČSSR, M-33-XIV Teplice. - Academia a Kartografické nakladatelství, Praha.

Neuhäuslová Z. et all. (2001): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. - Academia, 341 pp., 1 mapový list, Praha.

Peřinová M. (2001): Závěrečná zpráva z mapování biotopů, Bořeň - Syslík - Štrbický vrch a okolí. - MS, Archiv AOPK ČR, Ústí n/L., 8 s.

Sádlo J. (1996): Reliktní vegetace Bořeně u Bíliny a možnost její historické interpretace. – Severočes. Přír., Litoměřice, 29: 1 – 16.

Sekera M. (1970): Květena Bořeně (synekologická studie). - Krajský pedagogický ústav Ústí n/L, Ústí n/L, 59 s., přílohy.

Sekera M. (1971): Fytocenologická charakteristika květeny Bořeně u Bíliny. Severočes. Přír., Litoměřice, 2: 1 – 15.

Sekera M. (1975): Příspěvek ke geobotanickému průzkumu Bořeně. - Stipa, Ústí n. L., 2: 39-52.

Tyráček J., Malkovský M. et Schovánek P. (1990): Přehledná geologická mapa severočeské hnědouhelné pánve a jejího okolí. - Ústřední ústav geologický, 1 list, Praha.